Passend onderwijs

Jongens-in-groentetuin

Wat is passend onderwijs?
Passend onderwijs is de manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, wordt georganiseerd. Dit varieert van extra begeleiding, aangepast lesmateriaal en hulpmiddelen op een reguliere school, tot onderwijs op een speciale school.
Scholen werken met elkaar samen in samenwerkingsverbanden, waarbinnen zij onderling afspraken maken over hoe elke leerling onderwijs krijgt dat bij hem/haar past.

Waarom is passend onderwijs ingevoerd?
Passend onderwijs vervangt het systeem van de leerlinggebonden financiering (het rugzakje). Dit systeem werd duurder doordat er steeds meer leerlingen een rugzakje kregen. Daar komt bij dat het krijgen van een rugzakje een ingewikkeld proces was en er te veel kinderen thuis zaten. Het doel van passend onderwijs is het oplossen van deze problemen.
Passend onderwijs voor alle leerlingen
Passend onderwijs is er voor alle leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs, speciaal (voortgezet) onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Vooral leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, krijgen er mee te maken. Ondersteuning kan nodig zijn vanwege een verstandelijke beperking of een chronische ziekte, maar ook vanwege een gedrags- of leerstoornis of een andere specifieke onderwijsbehoefte. Soms is het bij de start op school al duidelijk dat er extra ondersteuning nodig is, soms blijkt dat pas later.

Het onderwijs aan blinde en slechtziende leerlingen (cluster 1) en aan kinderen met gehoorproblemen of een taalontwikkelingsstoornis (cluster 2) blijft landelijk georganiseerd. Voor alle andere leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, is het onderwijs georganiseerd in regionale samenwerkingsverbanden.

Meer informatie over passend onderwijs┬╗