Leerlingvolgsysteem

jongetjes schrijven

Het rapport
De leerlingen van de groepen 2 t/m 8 krijgen twee keer per jaar een rapport. Dit willen wij graag met de ouders bespreken. Ouders worden daarom na ieder rapport uitgenodigd voor een 10 minutengesprek.
Aan het begin van het schooljaar vinden er individuele kennismakingsgesprekken plaats.

Leerlingvolgsysteem
Wij volgen op onze school de resultaten van de leerlingen nauwgezet. Dit doen we met behulp van de toetsen die bij de methodes horen, maar ook aan de hand van landelijk genormeerde toetsen (van bijvoorbeeld CITO). De resultaten worden ingevoerd in een digitaal leerlingvolgsysteem ParnasSys. Zo kunnen de resultaten worden vergeleken met eerder behaalde resultaten van de leerling én met landelijke normen. De toetsen meten onder andere de voortgang bij de basisvaardigheden technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen.

Wij volgen de kinderen niet alleen op resultaten. Ook het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen vinden wij belangrijk om te volgen. Hiervoor gebruiken wij het volgsysteem ZIEN.