Missie & visie

jongens-bij-boekenkast

Missie

Als openbare school zijn wij gericht op de samenleving als geheel. Wij bieden onderwijs waarin de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind net zo’n belangrijke plaats inneemt als de didactische ontwikkeling in een leeromgeving waarin plezier en positieve stimulering hand in hand gaan.

Onze school is een openbare basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij hanteren het leerstofjaar-klassensysteem, met veel aandacht voor het individuele kind en gaan daarbij uit van het gedachtegoed van passend onderwijs. Alle kinderen en ouders zijn van harte welkom op De Toonladder. Het is ons doel om leerlingen optimaal sociaal  en cognitief te laten ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Om dit te bereiken besteden we veel aandacht aan maatschappelijke normen en waarden, zodat leerlingen zich kunnen ontwikkelen tot volwaardige, zelfstandige en respectvolle burgers.

Visie

Voor de komende vier jaar zijn de volgende richtinggevende uitspraken van belang voor onze activiteiten en prioritering:

  • Iedere leerling zijn persoonlijk record
  • Iedere leerling is medeverantwoordelijk voor zijn eigen leerproces
  • Uitgangspunten van de zichtbaar lerende leerling (John Hattie Visible Learning)
  • De leraren zijn in dialoog met de leerlingen
  • De leraren activeren de leerlingen i.p.v. faciliteren
  • Wij hebben hoge verwachtingen van onszelf en van de leerlingen
  • Effectieve feedback
  • Ouders, leerlingen en medewerkers op school spreken dezelfde onderwijskundige taal .

Wij willen de kinderen meer gaan betrekken bij hun leerproces; zorgen dat de kinderen actief betrokken zijn. Op onze school krijgen de kinderen de basisvaardigheden aangeboden op meerdere niveaus.

Wij vinden de sociaal-emotionele ontwikkeling net zo belangrijk als de cognitieve ontwikkeling.